شنبه 08 بهمن ماه 1401
   

  پرسنل اداره امور اراضي مدیریت جهاد کشاورزی نجف آباد

 

مصطفی قربانی

رئیس امور اراضی

M-Ghorbani
@agri-najafabad.ir

031

42444338  داخلی 1

محمدرضا نقی

تکنسین وصول عواید

M-Naghi
@agri-najafabad.ir

راضیه یمینی

کارشناس امور حقوقی

M-Yaminy
@agri-najafabad.ir

صالح سعادت فر

کارشناس امور حقوقی

Saadat far
@agri-najafabad.ir

نسیمه احمدی

کارشناس حدنگاری و تنظیم بازار

Ahmadi
@agri-najafabad.ir

علی کاظمی

کارشناس امور اراضی

A-kazemi
@agri-najafabad.ir

 

سمیه حشمتی

کارشناس واگذاری

 s.heshmati@agri-najafabad

 


قوانین و مقررات و شرح وظایف امور اراضی

بیش از 100 قانون مهم در کشور به عنوان اسناد بالادستی، تکالیف و ماموریت های سازمان مدیریت و ادارات  امور اراضی را مشخص کرده که اهم این قوانین به این شرح است:

 • لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران
 • آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران
 • قانون اصلاح ماده 33اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
 • قانون اصلاحی اصلاحات ارضی
 • قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
 • مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی
 • قانون اراضی کشت موقت
 • قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
 • قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه
 • قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 • دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی ودولتی
 • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها واصلاحات بعدی و آئین نامه اجرایی آن
 • قانون اراضی بایر
 • قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی وآئین نامه مربوطه
 • مواد مرتبط در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
 • قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی
 • آئین نامه عمران اراضی بایر مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی
 • قانون انحلال بنگاه خالصجات
 • قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی
 • قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط
 • قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی
 • لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان
 • قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود.
 • ماده 75 و 84قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی
 • مواد69 ، 110 و111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/10/1381 هیات وزیران

اساسنامه سازمان امور اراضی و سایر قوانین و مقررات مربوط به امور اراضی که در حوزه ماموریت ها و اختیارات به این سازمان تفویض شده است...اساسنامه سازمان امور اراضی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.11.7 بنا به پیشنهاد مشترک شماره .9811د1. مورخ 1374.10.27 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره های3 و 4 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی- مصوب1369- اساسنامه سازمان امور اراضی را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات

ماده 1 - سازمان امور اراضی که در این اساسنامه سازمان نامیده میشود، مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی) است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات ارضی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین تشکیل میشود.

تبصره 1 - کلیه وظایف و اختیارات اجرایی ناشی از قوانین و مقررات ناظر بر دستگاههای یاد شده، همچنین کلیه اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال،داراییها و تعهدات آنها در مرکز به سازمان و در استانها با نظر وزیر کشاورزی(جهادکشاورزی) به سازمانهای کشاورزی(جهادکشاورزی) استانها منتقل میشود.

تبصره 2 - ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأت های هفت نفره واگذاری زمین با حفظ اختیارات و مسئولیتهای قانونی خود به عنوان مراجع سیاست گزاری وتصمیمگیری در امور واگذاری زمین، در محدوده قوانین و مقررات و در چهارچوب سازمان جدید نسبت به انجام مسئولیتها و فعالیتهای مربوط اقدام و فقط تشکیلات و امور اجرایی آن در سازمان متمرکز میشود. (سازمان از نظر تشکیلاتی و اجرایی موظف به ارائه خدمات لازم به ستاد و هیأتهای یاد شده است.)

ماده 2 - مرکز سازمان در تهران است و واحدهای خارج از مرکز آن ضمن حفظ ارتباط تخصصی با سازمان، زیر نظر سازمانهای کشاورزی استان انجام وظیفه می کنند.

ماده 3 - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و برابر قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه فعالیت میکند.

ماده 4 - رییس سازمان نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی) در ستاد مرکزی واگذاری زمین است.


فصل دوم - هدف و وظایف اساسی

ماده 5 - هدف سازمان عبارت از برنامه ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی غیر شهری مشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی)در سطح کشور است.

ماده 6 - وظایف اساسی سازمان در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی (جهادکشاورزی) عبارتست از:

الف - انجام کلیه وظایف، اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان که توسط مراجع ذیصلاح بر عهده وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی)یا سازمان گذاشته شده یامیشود.

ب - انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی).

ج - تهیه و تدوین مقدمات لازم برای تثبیت مالکیتهای شرعی و قانونی، حفظ یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت.

د - اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلاف موجود در این زمینه.

ه - مطالعه و جمعآوری اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور و تهیه و تنظیم شناسنامه برای این قبیل اراضی.

و - کمک به توسعه سطح زیر کشت از طریق تملک و واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط به وظایف سازمان.

ز - ایجاد فرصتهای شغلی برای روستاییان بیزمین و کم زمین از طریق واگذاری زمین.

ح - ایجاد فرصتهای مناسب برای تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی از طریق واگذاری زمین.

ط - واگذاری زمین برای طرحهای زراعی، باغبانی و نظایر آنها.


فصل سوم - وظایف و اختیارات رییس سازمان

ماده 7 - رییس سازمان توسط وزیر کشاورزی(جهادکشاورزی) منصوب میشود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف - ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی واگذاری زمین به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آنها. در صورت عدم ابلاغ مصوبات ظرف ده روز توسط رییس سازمان، دبیر ستاد مرکزی واگذاری زمین مصوبات را رأساً به مراجع مربوط ابلاغ میکند.

ب - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در چهارچوب اهداف و وظایف تعیین شده.

ج - تأیید برنامه های سازمان و پیشنهاد آنها به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

د - تأیید بودجه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

ه - انتخاب نمایندگان وزارت کشاورزی(جهادکشاورزی) در هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین و صدور احکام مربوط در صورت تفویض وزیر جهادکشاورزی.

و - نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، ضوابط و مقررات مالی، اداری و استخدامی،

ز- اعمال هماهنگیهای لازم برای واگذاری اراضی با توجه به قوانین و مقررات ذیربط.

ح - استیفای منافع و دفاع از حقوق سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضایی و قانونی، اصالتاً یا توسط وکیل با حق توکیل غیر در چهارچوب اختیارات تفویضشده.

ط - امضای قراردادها، چکها و اسناد تعهدآور سازمان با رعایت مقررات مربوط.

ی - عزل و نصب کارکنان، معاونان و مدیران سازمان.

ک - انجام سایر وظایف و امور محول شده از سوی وزیر کشاورزی(جهادکشاورزی).

تبصره - رییس سازمان میتواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران سازمان واگذاری کند.


فصل چهارم - سایر مقررات

ماده 8 - سازمان تابع مقررات اداری،مالی، تشکیلاتی واستخدامی وزارت کشاورزی (جهادکشاورزی) - موضوع تصویب نامه شماره .946ت 13ه مورخ 1371.1.29 - واصلاحات بعدی آن است.

ماده 9 - کلیه مستخدمانی که در اجرای مصوبه شماره .2265دش مورخ 1371.11.19 شورای عالی اداری به این سازمان منتقل میشوند، تابع مقررات استخدامی این سازمان هستند و بر حسب تشکیلات مصوب که به سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد در پستهای سازمانی مناسب استقرار مییابند.

 


فصل پنجم

ماموریت ها، رویکردها،

سیاست ها و برنامه ها


ماموریت های اصلی سازمان ، مدیریت و ادارات  امور اراضی

الف- حفظ کاربری اراضی کشاورزی

ب-یکپارچگی و بهره وری اراضی کشاورزی

ج- واگذاری و توسعه اراضی کشاورزی

د- ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

1-ماموریتهای سازمان ، مدیریت و ادارات  امور اراضی در بخش کشاورزی
 

-2- ماموریتهای سازمان ، مدیریت و ادارات  امور اراضی در سایر بخش ها

تامین اراضی مورد نیاز بخش های صنعت، خدمات، مسکن و ...

3- حفظ متقابل حقوق مردم و دولت در امور مربوط به اراضی کشور
4-
 مرجعیت امور زمین در سراسر کشور


رویکرد اهداف و برنامه ها

الف- اولویت بندی فعالیت ها و اقدامات سازمان بر مبنای توالی حفظ کاربری، یکپارچگی، ساماندهی و توسعه اراضی به منظور مدیریت صحیح و اصولی بر اراضی کشاورزی

ب- توسعه و تجهیز منابع و تقویت توان حاکمیتی و اجرایی سازمان در مدیریت اراضی کشاورزی کشور،

ج- حمایت از بخش غیر دولتی و جلب همکاری و مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در اجرای ماموریت های سازمان،

د- جلب همکاری کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و همچنین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و جوامع محلی در دستیابی به اهداف و ماموریت های سازمان،

ه- ایجاد سازمان چابک، هوشمند و پاسخگو،

و- عمومی سازی فرهنگ حفاظت، یکپارچگی، توسعه و ساماندهی اراضی کشاورزی و ترویج و اطلاع رسانی هدفمند،

ز- ایجاد نظام برنامه ریزی مبتنی بر دانش و تجارب داخلی و بین المللی و سازماندهی فرایندی امور و وظایف،

ح- نظام سازی در انجام ماموریت ها و وظایف سازمان واصلاح و بهبود مستمر فرایندها،

ط- توسعه فناوری اطلاعات و سنجش از دور در پایش، نظارت و آمایش اراضی کشاورزی،

ی - توسعه دولت الکترونیک در ارائه خدمات سازمان،

ک- حفظ حقوق متقابل مردم و دولت در انجام وظایف و ماموریت ها،

ل- تسهیل و تسریع در انجام امور مردم و حل و فصل مسائل مالکیتی کشاورزان،

م- توسعه و تقویت نظام نظارت فرایندی،

ن- قاطعیت در برخورد با پدیده زمین خواری و متخلفان تغییر کاربری اراضی،

س- توسعه و تقویت نظام های علمی محلی و منطقه ای بهره برداری و مدیریت بر زمین،

ع- توسعه اراضی به منظور بهره وری اصولی از اراضی کشور در تولید و امنیت غذایی،

ف- ایجاد نظام برنامه محور در مدیریت و بهره وری اراضی کشاورزی،

ص- توجه به امور آموزشی، مهارتی و رفاهی کارکنان،


سیاست ها و برنامه ها

سازمان امور اراضی کشور به منظور مدیریت بر اراضی و انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و اهداف و ماموریت های محوله تاسیس شده است. این سازمان در جهت صیانت از اراضی کشاورزی کشور اجرای دهها قانون و مقررات را بر عهده دارد. در دوران نوین سازماندهی و نقش آفرینی موثر در بخش کشاورزی، سیاست ها و برنامه های سازمان ذیل دو ماموریت کلان و شش حوزه کاری ساماندهی شده است. علاوه بر این مجموعهای از برنامه ها در جهت «سازماندهی و توسعه و تجهیز منابع» جهت نیل به اهداف و برنامه های کلان سازمان طراحی شده است. عناوین ماموریت های کلان و حوزه های کاری سازمان به شرح زیر است و برنامههای سازمان در هر حوزه در ادامه تشریح شده است.

1-حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

ب- یکپارچگی و بهره وری اراضی

2- ساماندهی و توسعه اراضی

الف-واگذاری و توسعه اراضی

ب- ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

ج- نظارت و ارزیابی طرح های واگذاری

د- مطالعات، پایش و مهندسی اراضی


برنامه های اجرایی حوزه حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

الف-حفظ کاربری اراضی

o        تدوین سیاستها، برنامههای اجرایی و هماهنگی در سطوح ملی و استانی به منظور اجرای کامل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها

o        افزایش پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی به ویژه در نقاط حساس و بحرانی از 25 درصد به 100 درصد طی پنج سال

o        تشکیل گشت ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی و نیروی انتظامی

o        تامین تجهیزات، خودرو و امکانات موردنیاز واحدهای استانی و شهرستانی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی

o        تامین نیروی انسانی واحدهای استانی و شهرستانی و آموزش کارکنان شاغل در امور اراضی برای تقویت توانمندی های فنی و حقوقی

o        بازنگری در فرایند و روش های تشکیل پرونده، بررسی و تصمیم گیری در درخواستهای تغییر کاربری

o        تقویت نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از توان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و بخش غیر دولتی

o        پیگیری برای تصویب اصلاحیه قانون حفظ کاربری

o        راه اندازی دبیرخانه نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای تغییر کاربری استانها

o        راه اندازی دبیرخانه مرکزی تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری اراضی

o        نظام سازی برای شناسایی تغییر کاربریهای غیرمجاز و برخورد با متخلفین

o        بازنگری در ضوابط، شاخص ها و روش های حفظ کاربری از جمله مصادیق تغییرکاربری.

o        بازنگری در ضوابط و روش های تقویم و ارزیابی اراضی زراعی وباغها

o        هماهنگی با قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای صدور احکام قلع و قمع و اعاده وضعیت اراضی کشاورزی

o        ساماندهی و نظارت بر چگونگی تشخیص و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده شهرها، شهرک ها وطرح های هادی روستاها

o        هماهنگی و تعامل با نهادها ودستگاههای ذیربط در فرآیند حفظ کاربری اراضی کشاورزی

o        راه اندازی بانک اطلاعات اراضی و پایش تغییرات آن

o        اصلاح روش های قیمت گذاری و تدقیق نحوه محاسبه عوارض و جرائم تغییر کاربری

o         

o        تقویت جایگاه حفاظت از اراضی کشاورزی با رویکرد تقویت بخش های فنی و انتظامی و ارتقاء جایگاه حفاظت فنی

o        برنامه ریزی و سازماندهی در جهت حل و فصل قریب به 80 هزار پرونده های مطرح در مراجع قضایی در سطح کشور و جلوگیری از اطاله دادرسی با هماهنگی قوه قضائیه و در صورت نیاز اخذ تصویب نامه از دولت و مجلس شورای اسلامی و ایجاد راهکار غیر قضایی برای تعیین تکلیف آنها

o        تدوین ضوابط، مقررات و مشوق های جدید برای حفظ کاربری و توسعه اراضی کشاورزی 
به ویژه باغها

o        جلوگیری از تغییر کاربری حقابه های کشاورزی به عنوان اساس حفظ کاربری اراضی کشاورزی

کاهش معافیت ها و حذف برخی موارد غیر ضرور در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

ب-یکپارچگی و بهره وری اراضی

24.              بازنگری و تدوین حدنصابهای فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی به منظور ارتقاء شاخصهای بهره وری

25.              تدوین برنامه اجرایی و بسته های تشویقی وترغیبی برای تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی با هماهنگی معاونت های ذیربط وزارت متبوع

26.              ساماندهی، هماهنگی و حمایت از یکپارچه سازی اراضی کشاورزی برای ایجاد واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ کشت و صنعت های غیر دولتی

27.              فعال کردن سازمان های جهاد کشاورزی استان ها برای اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی و تعیین برش استان از پیش بینی اجرایی آن

28.              حمایت از سرمایه گذاری های غیر دولتی برای اجرای برنامه یکپارچه سازی اراضی

29.              تدوین تجارب سایر کشورها خصوصا کشورهای هم رده و دارای وضعیت اراضی همسان، در تجمیع و یکپارچگی و بزرگ مقیاس نمودن اراضی

30.              هماهنگی با سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دراجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

31.              پیگیری تکالیف مندرج در ماده194 قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه تقویت مدیریت یکپارچه اراضی و تجمیع عرصه های خرد کشاورزی

32.              هماهنگی و پیگیری تکالیف مندرج در ماده 146 قانون برنامه پنجم توسعه در انجام حمایت از تعاونیهای تولید کشاورزی و اتخاذ سیاستهای تشویقی برای یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی

33.              توسعه یکپارچه سازی اراضی از طریق تقویت نظام های بهره برداری از زمین در قالب کشت و صنعت های خصوصی، گروههای مشاع و سهامی خانوادگی، اجاره، مزارعه، غارس و سایر نظام های خرده مالکی

34.              تسهیل فرآیند تجمیع و یکپارچگی اراضی و ساماندهی سیاست های تشویقی و خدمات زیربنایی برای یکپارچگی و توسعه اراضی بزرگ مقیاس

35.              هماهنگی و حمایت از نظام صنفی بهره برداران کشاورزی و تعاونی های تولیدی و سهامی زراعی برای اجرای طرح های یکپارچه سازی اراضی

36.              برنامه ریزی و ساماندهی واحدهای مشاع کشاورزی در قالب تشکلهای مناسب حقوقی

37.              هماهنگی با سازمانهای ذیربط در تشکیل تعاونی، واحد صنفی و یا شرکت های سهامی برای ایجاد روشهای یکپارچه در بهره برداری از اراضی کشاورزی

38.              رفع موانع حقوقی، مالکیتی و ثبتی متقاضیان تجمیع و یکپارچه سازی اراضی

39.              هماهنگی به منظور ارائه خدمات فنی و اعتباری برای متقاضیان تجمیع و یکپارچهسازی اراضی

40.              تدوین سیاست های مدیریت بر زمین و زمینداری با رویکرد تولید و بهره برداری مطلوب آب

41.              تدوین برنامه اجرایی نوسازی و تجهیز نظام های نوین آبیاری برای متقاضیان یکپارچگی اراضی کشور با هماهنگی معاونت آب و خاک

42.              تشکیل ستاد هماهنگی تجمیع و یکپارچه سازی اراضی با حضور نمایندگان معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، آب و خاک و سازمان تعاون روستایی با مسئولیت سازمان اموراراضی و تشکیل کارگروههای اجرایی در کلیه استان ها و تعیین نقش و مسئولیت هریک از سطوح معاونت ها، سازمانها، ستاد و استان ها

43.              توجه به زون های جدید مبتنی بر نظام های بهره برداری در بحث مدیریت بر زمین

o        تدوین سیاستها، برنامه های اجرایی و هماهنگی برای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ساماندهی و هماهنگی در سطح ستاد و استان

ج-مطالعات، پایش ومهندسی اراضی

o        هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی و اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی کشور در سطح 18 میلیون هکتار با اولویت عرصه های نزدیک به شهرها و روستاها مطابق با پلاکهای ثبتی و اسناد مالکیت دولت

o        برنامه ریزی به منظورتشکیل بانک اطلاعات جغرافیایی و تهیه نقشه جامع کاربری اراضی کشاورزی کشور

o        اجرای طرح های تحقیقاتی ومطالعاتی کاربردی درحوزه اراضی کشاورزی و ماموریتهای سازمان

o        برنامه ریزی و اجرای پروژه استفاده از اطلاعات ماهواره ای در پایش اراضی کشاورزی

o        تدوین ضوابط و معیارهای بخش کشاورزی در شهرسازی و معماری در حوزه مسئولیتها و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و حوزه های کالبدی توسعه شهری و پیگیری آن در شورای عالی معماری و شهرسازی

o        تدوین برنامه و ضوابط تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی داخل محدوده و حریم شهرها در کمیسیونهای ماده 5 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران و نظارت بر عملکرد نمایندگان وزارت در کمیسیون ها

o        پایش اراضی تحت کشت و بهره برداری و تعیین سطوح اراضی بایر با استفاده از روشهای نوین و مدیریت بر آنها

o        برنامه ریزی و نظارت بر فرایند و نحوه تشخیص حریم روستاها و طرح های هادی روستایی

o        پیگیری آمایش اراضی کشاورزی و هماهنگی با دستگاههای مسئول طرح آمایش سرزمین در کشور

o        ساماندهی کاربری اراضی کشاورزی وتبیین نظام تعیین کاربریها بر اساس شرایط اقلیمی و اکولوژیکی

o        تنظیم تفاهمنامههای همکاری با سازمانهای ذیربط در زمینه حسن اجرای طرحهای توسعه شهری و سرزمینی و طرحهای کالبدی توسعه شهرسازی با رویکرد حفظ اراضی کشاورزی

o        تشکیل دبیرخانه راهبری و نظارت بر کمیسیون های ماده5 بررسی طرح های شهری و تدوین ضوابط و مقررات آن

o        پیگیری جهت تدوین و تصویب برنامه آمایش سرزمین در کشور با رویکرد حفظ اراضی کشاورزی و توسعه اراضی با استفاده از متخصصان و دانش داخلی و تجارب بین المللی

o        تعیین تکلیف اراضی روستائیان و خانه سراهای روستائی واقع در طرح های هادی روستائی و همچنین اراضی واقع در محدوده حریم شهرهای دارای طرح جامع مصوب

o        تهیه نقشه و جانمایی وضعیت فعلی و امکان توسعه و کاربری اراضی باغات کشور با رویکرد مزیتهای نسبی و برنامه های توسعه با هماهنگی واحدهای تحقیقاتی و اجرایی

o        تهیه نقشه و جانمایی وضعیت فعلی و امکان توسعه و کاربری اراضی کشاورزی واقع در دشت های کشور و مناطق دارای مزیت های نسبی به منظور تدوین ضوابط خاص برای حفظ کاربری، یکپارچه سازی و توسعه با هماهنگی واحدهای تحقیقاتی و اجرایی

o        برنامه ریزی به منظوراستفاده از فناوری های نوین در اجرای برنامه های حفظ کاربری، یکپارچگی، ساماندهی و توسعه اراضی

 ساماندهی و توسعه اراضی

برنامه های اجرایی حوزه ساماندهی و توسعه اراضی

الف-واگذاری و توسعه اراضی

o        هماهنگی با سازمان جنگلها ومراتع کشور به منظور مطالعات شناسایی، مکانیابی و استعدادیابی اراضی در سطح 4.3 میلیون هکتار

o        تدوین برنامه جامع و انجام مطالعات کاربردی شناسایی و استعدادیابی اراضی منابع طبیعی و دولتی کشور و تعیین کاربری آنها، براساس توان اکولوژیکی و تولیدی اراضی

o        تغییر برنامه واگذاری اراضی از متقاضی محور به برنامه محوری در راستای توسعه هریک از زیربخش ها

o        توسعه اراضی با اولویت واگذاری اراضی برای طرح های کشاورزی در سطح 1.3 میلیون هکتار

o        تصویب نظام نظارت بر واگذاری اراضی ملی دولتی و تعیین تکلیف طرح های 
نیمه تمام و اجرا شده

o        اصلاح نظام قیمت گذاری در تنظیم اجاره و فروش اراضی

o        ایجاد دبیرخانه مرکزی هیئت های نظارت بر اجرای طرح های واگذاری و تدوین نظام نظارتی جامع

o        تجدید نظر در آئین نامه واگذاری و نصاب اراضی قابل واگذاری

o        ساماندهی مجدد و تقویت ستاد مرکزی هیات های واگذاری و احیاء اراضی کشور و هیاتهای استانی

o        بازنگری و تدوین دستورالعمل واگذاری اراضی با رویکرد بازمهندسی، جامع نگری و توجه به :

o        فرایند مکان یابی، شناسایی، استعدادیابی و تخصیص

o        فرایند واگذاری بر پایه مواد 31 و 32 و هیات های واگذاری و احیاء اراضی

o        فرایند نظارت و ارزیابی واگذاری ها

o        فرایند اجاره و فروش و تدقیق قیمتها و چگونگی جایگزینی مجریان طرح ها

o        برنامه ریزی به منظور تقویت نظارت بر فعالیت هیات های 7 نفره استانی

o         

o        تدوین نظام جایگزینی متقاضیان جدید به جای مجریان طرح های واگذاری فسخ شده وتامین هزینه اعیانی توسط آنها

o         

o        حذف متقاضی محوری در واگذاری زمین و برقراری ساز وکار مناسب از طریق تعیین شاخصها و تهیه نقشه های استعدادیابی و کاربری اراضی و طرحهای مصوب

o         

o        واگذاری اراضی کشاورزی بر پایه برنامه توسعه و سیاست های وزارت متبوع در زراعت، باغبانی، امور دام شیلات و صنایع تبدیلی کشاوری

o        اولویت دادن واگذاری ها به طرح های دانش بنیان، محصولات اساسی، صنایع تبدیلی با ارزش افزوده بالا

o        ایجاد بانک اطلاعات اراضی واگذاری شده از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1392 با توجه به واگذاری حدود یک میلیون هکتار اراضی واگذاری غیر کشاورزی و حدود دو میلیون و یکصدهزار هکتار اراضی واگذاری به طرح های کشاورزی

o        واگذاری اراضی با رویکرد توجه به نظامهای بهره برداری و ایجاد گروههای مشاع و نظامهای بهره برداری محلی

ب- ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

o        تعیین تکلیف اصلاحات ارضی در قراء و مزارع باقیمانده

o        تدوین نظام مدیریت بر اراضی بایر و انجام اقدامات اجرایی به منظور بازگشت این اراضی به چرخه تولید

o        تعیین تکلیف اراضی واگذاری کشت موقت و انتقال اسناد مالکیت آنها به کشاورزان

o        تعیین تکلیف اراضی موات و مدیریت بر این اراضی با هماهنگی سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری.

o        تعیین تکلیف اراضی خالصه و استیفای حقوق دولت در این اراضی و مالکیت آنها.

o        ساماندهی مجدد و تقویت شورای عالی اصلاحات ارضی به منظور حل و فصل پروندهها و مسائل کشاورزان.

o        برنامه ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای سند دار کردن اراضی کشاورزی

o        تعیین تکلیف اراضی اختلافی و رفع تداخلات موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی و استیفای حقوق دولت و رعایت حقوق مردم

o        برنامه ریزی و نظارت بر شورای 5 نفره اصلاحات ارضی استان ها

o        تنظیم توافقنامه و هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

o        هماهنگی و جلب همکاری سازمان نقشه برداری کشور برای سنددار کردن اراضی

o        اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی با هماهنگی سازمان های ذیربط

o        برنامه ریزی و هماهنگی جهت شناسایی و حفاظت از اراضی دولتی در سطح کشور

o        ساماندهی و تقویت شورای سه نفره برای تعیین تکلیف اعتراضات تایید شده اشخاص در اصلاحات ارضی

o        پیگیری و هماهنگی به منظور تعیین تکلیف اراضی مسکونی و خانه سراهای روستایی و اراضی کشاورزی و حل فصل قطعی آنها با رویکرد ایجاد رابطه دوسویه همکاری بین دولت و روستاییان و بهره برداران بخش کشاورزی

o        تعیین تکلیف قطعی و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی از قبیل ملی، اصلاحات ارضی، خالصه، موات با اخذ مصوبات قانونی از مراجع ذیصلاح

o        هماهنگی و تعیین و تکلیف اراضی تصرف شده منابع ملی توسط کشاورزان که به باغ یا اراضی کشاورزی تبدیل شده است با توجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در تولید و توسعه اراضی

o        ایجاد بانک اطلاعات اراضی واگذار شده کشت موقت

o        ایجاد بانک اطلاعات اراضی مشمول اصلاحات ارضی اعم از تعیین تکلیف شده و باقیمانده با رویکرد حفظ حقوق دولت

ج- نظارت برطرحهای واگذاری اراضی

o        هماهنگی، پیگیری و اجرای قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ، مراتع کشور موضوع نظارت بر اراضی ملی و دولتی

o         

o        تشکیل دبیرخانه مرکزی هیئت های نظارت بر اجرای طرحهای واگذاری اراضی

o         

o        ساماندهی و تقویت هیاتهای نظارت استانی و باز مهندسی فرایندها و به منظور اعمال نظارت مستمر

o        پیگیری برای تحقق اهداف زیر بخش امور اراضی در بسته اجرایی کشاورزی موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص نظارت برطرحهای واگذاری زمین

o        تدوین و باز بینی ضوابط و دستورالعل های مربوط به حوزه نظارت و ارزیابی طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی

o        نظارت و ارزیابی طرحهای واگذاری زمین موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

o        نظارت و ارزیابی طرحهای واگذاری موضوع ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

o        نظارت بر نحوه تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات در فرآیند خلع ید و استرداد اراضی واگذار شده

o        هماهنگی و نظارت بر نحوه حفاظت از اراضی و تاسیسات و مستحدثات خلع ید شده از مجریان طرحهای موضوع ماده 11 دستورالعمل نحوه نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی

o        طراحی و استقرار بانک اطلاعات به منظور ایجاد وحدت رویه و نظارت عالیه بر روند اجرای قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

o        انجام هماهنگی و تعامل با نهادها و دستگاههای موثر در اجرای طرحهای واگذاری زمین بمنظور رفع مشکلات وموانع اجرایی فرآیند نظارت براراضی واگذارشده

o        برنامه ریزی و نظارت بر نحوه وصول اجاره بهاء اراضی و جلوگیری از معوق ماندن حقوق دولت در اراضی ملی و دولتی

o        نظارت، هماهنگی و پیگیری آراء خلع ید اراضی واگذار شده

o        پیگیری و ساماندهی گروههای نظارت بر طرحهای واگذاری زمین

o        تبیین، تدوین و بازیابی فرآیند رسیدگی به پرونده های واگذاری اراضی در راستای اجرای وظایف نظارتی در حوزه واگذاری زمین

 

ضوابط ابلاغی در خصوص احداث اتاق کارگری ؛ دیوار کشی و دامداری

 

الف  ضوابط مربوط به احداث اتاق کارگری  :

1-داشتن سند مالکیت

 2- انجام استعلامات لازم ( شهرداری ، بخشداری و ...)

3-مساحت باغ بالاتر از 2000 متر مربع باشد

 

ب-ضوابط مربوط به دیوار کشی باغات :

1-      دیوار کشی در محل از قدیم به صورت عرف و مرسوم بوده باشد

 2- باغ از نوع مثمر و به مرحله ی میوه دهی رسیده باشد

3-مساحت باغ حداقل 5000 متر باشد ( در صورت داشتن شرایط بالا  تکمیل پرونده صورت گرفته در صورت موافقت ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی صدور مجوز دیوار کشی شامل هشتاد سانتی متر  دیوار با استفاده از مصالح ساختمانی و ارتفاع یک متر روی آن به صورت فنس یا نرده خواهد بود)

 

ج-ضوابط مربوط به اجرای طرح دامداری ها :

1-    اراضی کلاس 1( منظور زمینی است که که یا در حال حاضر کشت باشد و یا برای کشاورزی مشکلی نداشته باشد )نباشد

2-میزان  ساخت و ساز همچنین فواصل بر اساس ضوابط امور دام رعایت گردیده باشد

3- تشکیل پرونده و موافقت  از ارگان های ذیربط نظیر اداره محیط زیست منابع طبیعی و ...

 

شرایط واگذاری امتیاز برق برای طرح های آبیاری تحت فشار

 

1.      عدم تغییر کاربری اعم از ساخت و ساز جدید و دیوار کشی جدید ( بعد از سال 1374)

2.      حداقل زمین اجرا شده ی طرح آبیاری تحت فشار 2000 متر مربع باشد

3.      آبیاری تحت فشار به صورت کامل و صد در صد اجرا شده باشد (احداث استخر ذخیره آب ونصب تجهیزات و پمپاژو اجرای شبکه ی اصلی و فرعی  )

4.      احراز مالکیت در اراضی ملی واگذار شده امتیاز به شخص که به آن زمین واگذار گردیده است اعطا می گردد.

5.      تهیه مدارک مورد نیاز شامل :

 1- مدارک مالکیت زمین مورد نظر ( قولنامه و سند که قولنامه به تایید شورا رسیده باشد)

 2-کپی پروانه چاه آب

 3-تهیه نقشه و کروکی محل مورد نظر همراه با گزارش شرکت خدمات فنی مشاوره ایی  زیر نظر این مدیریت تهیه می نمایند ( لیست شماره های مربوطه پشت شیشه ملاحظه فرمایید )

4- تکمیل فرم طرح آبیاری تحت فشار

 

 

شرایط واگذاری امتیاز برق تکفاز به باغ ها

1.      عدم تغییر کاربری اعم از ساخت و ساز جدید و دیوار کشی جدید ( بعد از سال 1374)

2.      مراجعه به اداره برق و گرفتن استعلام از این اداره برای محل مورد نظر

3.      مدارک مالکیت زمین مورد نظر ( قولنامه و سند که قولنامه به تایید شورا رسیده باشد)

4.تهیه نقشه و کروکی محل مورد نظر همراه با گزارش شرکت که شرکت هایخدمات فنی مشاوره ایی  زیر نظر این مدیریت تهیه می نمایند

اداره امور اراضي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نجف آباد

                   تلفن :42443777-031

 

ورود |عضويت
  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 127
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 127

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2463227
Visitors بازديد هاي امروز: 312
Visitors بازديد هاي ديروز: 448

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1401/11/08 پرتال مديريت جهاد كشاورزی شهرستان نجف آباد
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا